Pohodlí ratanu pouze pro Vás
Zavolejte nám: +421 903 300 333

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) pohodliratanu.cz, společnosti Svet Ratanu s.r.o.

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Svet Ratanu s.r.o., se sídlem Mlynské Nivy 77, 821 07 Bratislava, IČO: 46 739 921, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Bratislava, oddíl: Sro, Vložka č .: 82509 / B, DIČ: 2023557767, DIČ: SK2023557767 ,  (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi společností Svet Ratanu s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující") se řídí příslušnými právními předpisy platnými v České republice, a jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, zákona č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu a zákona č. 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího: e-mail shop@pohodliratanu.cz, telefon: +421 903 300 333, 
  poštovní adresa Svet Ratanu s.r.o., Mlynské Nivy 77, 82105 Bratislava.
 4. Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Tatra banka, akciová společnost číslo účtu: 2924878912/1100 
  IBAN: SK45 1100 0000 0029 2487 8912 
  BIC / SWIFT: TATR SK BX
 5. Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, tel. č .: +421 2 58272 172-3, fax č .: +421 2 58272 170.
 6. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná zboží, poskytne své údaje ve smyslu náležitostí požadovaných pro realizaci objednávky. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 7. Internetovým obchodem, e-shopem, je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem.
 8. Zbožím jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 9. Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží.
 10. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace. To však neplatí pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 7 a násl. zákona číslo 102/2014 Sb. ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

II. cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH. V případě změny sazby DPH se tato upraví podle právních předpisů účinných v době vystavení faktury.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce internetového obchodu v okamžiku provedení nákupu.

III. objednávka

 1. Objednávka vzniká na základě potvrzení zboží uloženého do košíku v internetovém obchodě prodávajícím. Pro vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek a reklamačních podmínek, jakož i s cenou objednaných zboží, a tedy objednávka se stává závaznou.
 3. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v internetovém obchodě automaticky vygenerován e-mail s potvrzením přijetí objednávky prodávajícím. Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží kupujícímu bude dohodnutý e-mailem, na který budou kupujícímu v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně objednávky.
 4. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného a dodaného zboží.

IV. platební podmínky

Za zboží v internetovém obchodě je možné platit následujícími způsoby:

 1. platba na dobírku
 2. platba převodem na bankovní účet.
 3. online platba kartou přes system CardPay - Tatrabanka

V. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se strany nedohodly jinak, nebo pokud u daného zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. Zboží, který se nachází na skladě obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů.
 2. Pokud se v objednávce nachází několik výrobků, a část z nich není skladem, prodávající o tom informuje kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 3. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad) s dodacím listem, návod a ostatní dokumenty ke zboží od výrobce.
 4. Za místo plnění je považováno místo, do kterého je zboží dodáváno.

Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou přepravcem, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. 
Reklamaci za případné nedodání zboží vinou přepravce nebo poškození zboží zaviněné přepravcem je nutné uplatňovat přímo u zaměstnance přepravce. Poškozené zboží kupující od přepravce nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující zaměstnanci přepravce, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.

VII. Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za dodávku.
 2. Zboží, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, má prodávající právo v případě uplatnění reklamace vybavit až v momentě jeho úplného zaplacení.

VIII. Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat objednané zboží před expedicí elektronicky bez storno poplatku.
 2. Kupující má právo stornovat již odeslanou objednávku, avšak za poplatek ve výši dopravních nákladů, který je uveden v objednávce.
 3. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Ve všech těchto případech prodávající informuje kupujícího. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. Prodávající vrátí kupujícímu úhradu za zboží ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy / storna převodem na účet určený kupujícím.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží.
 2. Pokud kupující chce využít právo na odstoupení od kupní smlouvy, je povinen písemné odstoupení od kupní smlouvy doručit na kontaktní adresu prodávajícího. V odstoupení kupující uvede jméno a příjmení, adresu, číslo objednávky, datum objednání a číslo účtu pro finanční vypořádání. Zboží je kupující povinen zaslat spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu prodávajícího. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívaný spolu se všemi dokumenty - originálem faktury s dodacím listem, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím. Doporučujeme spotřebitelům, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně jako pojištěnou zásilku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 3. Prodávající vrátí úhradu za zboží, včetně hodnoty za nejlevnější běžný způsob doručení, jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak ne dříve než je mu doručen zboží nebo kupující neprokáže zaslání zboží. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 4. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je tak povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy
 5. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné úhrady kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 6. Tento článek neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v zákoně č. 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele.

X. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvními stranami jsou kupující a prodávající.
 2. Kupující je povinen:
 3. převzít objednané zboží,
 4. zaplatit za objednané zboží dohodnutou cenu prodávajícímu,
 5. prozkoumat zboží a neporušenost obalu zboží při jeho přebírání.
 6. Prodávající je povinen:
 7. dodat kupujícímu zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 8. spolu se zbožím, nebo dodatečně, zaslat kupujícímu všechny dokumenty týkající se zboží, například fakturu za zboží, reklamační list, návod k použití v kodifikované podobě českého jazyka.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Můj účet"
 4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen "Nařízení"), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
 5. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách.
 6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
 7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
 8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.
 9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
  1. své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
  2. kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
  3. účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
  4. že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
  5. pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
  6. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
  7. dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
 10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.
 11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:
  1. totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
  2. kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
  3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
  4. pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
  5. okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
  6. v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
  7. dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
  8. informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů,
  9. právo podat stížnost orgánu dozoru,
  10. informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů,
  11. existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;
  Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají ak ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.
 12. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu XI.11 písemně nebo elektronicky az obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu XI.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.
 13. Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.
 14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
 15. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě XI.11 ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.
 16. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.
 17. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:
  1. TOPTRANS EU, as, se sídlem Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl Sa, Vložka č.10363 / N 

XII. smluvní pokuta

 1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 € (slovy třicet eur) v případě, že vytvořil objednávku, kterou nekompenzují a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět prodávajícímu, protože porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu jako i sankci za nenaplnění kupní smlouvy.

XIII. Záruční podmínky

 1. Na veškeré prodávané zboží se pro kupujícího, který je spotřebitelem vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Záruční doba se vztahuje i na výrobky prodávané se slevou. Pokud je však sleva poskytnuta na určitou vadu, tuto vadu nelze reklamovat.

XIV. Reklamační řád a reklamační podmínky

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav.
 2. Reklamace se vyřizují výhradně na adrese internetového obchodu pohodlíratanu.cz. Kupující je povinen doručit zboží s označením REKLAMACE na vlastní náklady na adresu: 
  Svet Ratanu s.r.o., Mlynské Nivy 77, 82105 Bratislava.
 3. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, a který je vlastnictvím kupujícího.
 4. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy, může reklamaci vyřídit až po úplné úhradě.
 5. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
 6. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na vady zboží, které zavinil prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na něj záruka.
 7. Právo na záruku zaniká v případě, že:
 8. k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 9. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
 10. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 11. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 12. zanedbáním péče a údržby o zboží,
 13. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 14. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 15. Vady, které vznikly při živelné pohromě, jsou taktéž vyloučeny ze záruky.
 16. Záruka se nevztahuje ani na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části), které je způsobeno používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 17. Reklamované zboží je kupující povinen doručit na adresu internetového obchodu, avšak ne dobírkou. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi, fakturu, a přiložit vyplněný Reklamační formulář.
 18. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 19. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (dne přijetí reklamovaného zboží). V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne předání reklamovaného zboží. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

 1. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas, o způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající, kupující může požadovat namísto opravy vady, výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby ,
 2. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz),
 3. v případě, že má věc současně nejméně tři chyby, které brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), totéž právo má kupující, pokud se na věci vyskytne stejná chyba, která byla již dvakrát opravována a potřetí byla věc zasílána na reklamaci.
 4. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 5. Poškození zboží, resp. neporušenost obalu je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
 6. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

XV. autorská práva

Všechny údaje (fotografie, grafické zobrazení, popisy produktů, texty) uvedené na stránce internetového obchodu www.pohodliratanu.cz jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být dále použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti Svet Ratanu s.r.o..

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
 2. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 3. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 4. Odesláním objednávky si kupující přečetl Všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 24.5.2018.
 6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, zákona o elektronickém obchodu, v platném znění jako i předpisy souvisejícími.

 

V Bratislavě dne 24.5.2018